Reklamační řád

Reklamační řád

 

 

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím e-shopu na webové stránce dostupné na internetové adrese https://eshop.ceskejmed.cz od prodávajícího, kterým je:

 

Ondřej Zikmund

Zapsán v živnostenském rejstříku (příslušným je Městský úřad Velké Meziříčí)

IČO: 05760631

DIČ: CZ9004135217

Plátce DPH

Sídlo: Dolní Bory 55, 594 61 Bory

Provozovna: Kozlov u Křižanova, 594 51 Kozlov  

Doručovací adresa: Dolní Bory 55, 594 61 Bory

Telefonní číslo: 731 631 280

E-mail: klarka@ceskejmed.cz

 

 

 

 1. ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. VI odst. 11 obchodních podmínek nemá vady, tedy zejména že zboží:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

 1. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 

 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

 

 1. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

 1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

 

 1. jedná se o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání;
 2. vada zboží byla způsobena kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením); nebo
 3. jde o rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních (neodpovídá-li zboží představě kupujícího, může kupující, který je spotřebitelem, do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy v souladu s čl. VII obchodních podmínek).

 

 1. JAKÁ MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVA

 

 1. Kupující může prodávajícímu vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí, a jedná-li se o použité zboží, v době 1 roku od převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, vytkl-li vadu oprávněně. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

 1. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového kusu zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

 1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

 1. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po odstranění vady převzít, je povinen uhradit prodávajícímu úplatu za uskladnění.

 

 1. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud

 

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

 • JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

 

 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) může kupující u prodávajícího uplatnit na adrese jeho sídla. Pro reklamaci může kupující využít Reklamační protokol, který je dostupný na webové stránce prodávajícího https://eshop.ceskejmed.cz, a vyplněný jej zaslat na adresu sídla prodávajícího.

 

 1. Pro rychlejší vyřízení může kupující prodávajícího o reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Zároveň je vhodné informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil (dodání nového kusu zboží, oprava zboží, přiměřená sleva nebo odstoupení od smlouvy).

 

 1. Reklamované zboží doručí kupující spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak, než dobírkou, kterou prodávající nepřebírá) na adresu sídla uvedenou výše. Při zasílání je vhodné zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

 

 1. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

 1. Nesplnění některého z kroků uvedených v tomto článku nebo nepředložení některého z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 

 1. Při uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení, v němž bude uvedeno datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 1. Reklamace bude vyřízena a kupující o tom bude informován do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

 1. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Bude-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, které je kupující povinen prokázat. Pokud bude vada odstraněna dodáním nového zboží, je kupující povinen původní zboží vrátit (náklady na toto vrácení hradí prodávající).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Tento reklamační řád je účinný od 10. 2023.