OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu na webové stránce dostupné na internetové adrese (dále jen „E-shop“ nebo „Internetový obchod“).

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávajícím je:

 

Ondřej Zikmund

Zapsán v živnostenském rejstříku (příslušným je Městský úřad Velké Meziříčí)

IČO: 05760631

DIČ: CZ9004135217

Je plátce DPH

Sídlo: Dolní Bory 55, 594 61 Bory

Provozovna: Kozlov u Křižanova, 594 51 Kozlov  

Doručovací adresa: Dolní Bory 55, 594 61 Bory

Telefonní číslo: 731 631 280

E-mail: klarka@ceskejmed.cz

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu dále tvoří objednávka kupujícího a potvrzení objednávky prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, je archivována v elektronické podobě a kupujícímu je přístupná pouze v případě, že má zřízený uživatelský účet.

 

 1. OBECNÉ INFORMACE

 

 1. Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu, případně způsobem dohodnutým s prodávajícím individuálně.

 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení kupní ceny jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností a způsobu použití jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu Internetového obchodu. Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v E-shopu. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, není-li v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se tak nepoužije.

 

 1. Na E-shopu je zakázán prodej alkoholu osobám mladším 18 let.

 

 1. Na E-shopu prodávající umožňuje přístup k hodnocení zboží provedenému různými kupujícími. Autenticita těchto recenzí je ověřována tím, že prodávající porovnává hodnocení s objednávkami konkrétních kupujících, kteří recenze poskytli. Tímto způsobem může prodávající prokázat, že hodnocení pochází od reálných kupujících. Recenze na platformách třetích stran (www.google.com atd.) prodávající neověřuje.

 

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupující objednává zboží jedním z těchto způsobů:

 

 1. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře bez registrace, nebo
 2. prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci v E-shopu.

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a dodání. Objednávka obsahuje identifikační a kontaktní údaje kupujícího, které slouží k uzavření a splnění kupní smlouvy – dodání zboží (tedy zejména jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu), dále vybrané zboží a jeho kupní cenu, vybraný způsob platby a dodání zboží, cenu za dopravu, případný poplatek související se zvoleným způsobem platby a celkovou cenu (zahrnující všechny poplatky a náklady).

 

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Tím kupující učiní objednávku zboží, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy. K odeslání objednávky dojde jen tehdy, pokud kupující v objednávkovém formuláři vyplnil všechny povinné údaje a zaškrtnutím příslušného políčka potvrdil, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

 1. Odeslanou objednávku, která nebyla dosud prodávajícím přijata v souladu s následujícím odstavcem, může kupující zrušit nebo změnit telefonicky nebo e-mailem.

 

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího a jeho přílohou jsou tyto obchodní podmínky. Toto přijetí objednávky obsahuje shrnutí objednávky a představuje rovněž potvrzení o uzavřené kupní smlouvě.

 

 1. Přijatá objednávka je závazná a její pozdější zrušení či změna je možná pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v čl. VII těchto obchodních podmínek), má prodávající právo na náhradu nákladů, které v souvislosti s kupní smlouvou už vynaložil.   

 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit například z důvodu nedostupnosti zboží nebo objednání většího počtu kusů zboží, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena v okamžiku, kdy kupující tuto nabídku prodávajícímu potvrdí.

 

 1. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny zboží v E-shopu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za takovou zjevně chybnou cenu. Prodávající má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud by k takové situaci došlo, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a na jeho e-mailovou adresu mu zašle nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. K uzavření nové kupní smlouvy pak dojde potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky.

 

 1. Objednává-li kupující zboží po předchozí registraci v E-shopu prostřednictvím svého uživatelského účtu, nemusí v každé objednávce znovu vyplňovat své identifikační a kontaktní údaje. Jinak se při objednávání zboží postupuje podle předchozích odstavců tohoto článku.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v Internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží (jinak ovšem může objednávat zboží také bez registrace). Uživatelský účet umožňuje uchování zadaných údajů, historie objednaného zboží a uzavřených smluv.

 

 1. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoli změně je povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelského účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou, příp. uživatelským jménem, a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

 1. Kupující může svou registraci kdykoli zrušit. Prodávající může uživatelský účet zrušit zejména v případě, že při jeho založení byly použity nesprávné či neúplné údaje, kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá nebo pokud poruší své povinnosti z kupní smlouvy, z platných právních předpisů nebo dobré mravy.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, příp. třetích osob.

 

 

 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupní cena zboží je uvedena u zboží v rámci E-shopu a v objednávce. V případě rozporu mezi kupní cenou uvedenou v E-shopu a kupní cenou uvedenou v objednávce platí kupní cena uvedená v objednávce. V objednávce je také uveden případný poplatek související se zvoleným způsobem platby, dále cena za dopravu, případně podmínky, kdy má kupující dodání zboží zdarma. Výše ceny za dopravu zboží závisí na zvoleném způsobu dopravy a vychází z aktuálních sazebníků dopravců a množství objednaného zboží. Celková cena (včetně ceny za dopravu a všech poplatků a nákladů), kterou má kupující v případě uzavření kupní smlouvy povinnost zaplatit, je uvedena v souhrnu objednávky (dále jen „Celková cena“).

 

 1. Celkovou cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 1. bankovním převodem na účet před dodáním zboží,
 2. online platební kartou nebo rychlým online převodem (GoPay, Apple Pay, Google Pay), nebo
 3. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru.

 

 1. Na E-shopu mohou být uvedeny nebo mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby. Na E-shopu jsou uvedeny případné poplatky spojené s některými způsoby platby.

 

 1. Platbu Celkové ceny prodávající po kupujícím požaduje před odesláním nebo předáním zboží.

 

 1. V případě platby v hotovosti je Celková cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem na účet prodávajícího zaplatí kupující Celkovou cenu v souladu s platebními údaji, které obdrží v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. V případě platby prostřednictvím platební brány nebo elektronické peněženky postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 

 1. V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit Celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V ostatních případech je Celková cena zaplacena v okamžiku provedení platby. Neobdrží-li prodávající Celkovou cenu v době splatnosti, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Celková cena se platí v korunách českých.

 

 1. Po uhrazení Celkové ceny vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která bude kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, bude faktura dostupná také v uživatelském účtu.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání jsou uvedeny v Internetovém obchodě. Konkrétní způsob dodání zvolí kupující při objednávání zboží.

 

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno některým z těchto způsobů:

 

 1. doručením prostřednictvím některé z dopravních společností (Česká pošta, PPL, příp. další) na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 2. osobním odběrem na výdejních místech (Zásilkovna, Česká pošta, Balíkovna, PPL Parcel Shop, příp. další), nebo
 3. osobním odběrem na adrese uvedené v Internetovém obchodě.

 

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti, provozních možnostech prodávajícího a na zvoleném způsobu dodání a platby. V případě problémů týkajících se doby dodání může kupující prodávajícího kontaktovat a prodávající bude situaci s dopravcem řešit.

 

 1. Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od zaplacení. Nejpozději bude zboží kupujícímu dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Kupující je povinen dodané zboží převzít (vyjma případu, kdy by došlo k neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky – viz níže). V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a tyto náklady jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení tohoto e-mailu. Pokud kupujícímu vznikne pohledávka na vrácení kupní ceny (z důvodu odstoupení od smlouvy), je prodávající oprávněn tyto náklady proti této pohledávce kupujícího jednostranně započíst.

 

 1. V případě, že kupující poruší svoji povinnost zboží ve stanoveném termínu převzít, nepovažuje se tato skutečnost za porušení povinnosti prodávajícího zboží dodat, ani za odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího. Prodávající v takovém případě může zboží na náklady kupujícího uskladnit nebo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinnosti kupujícím. Odstoupení od smlouvy je účinné v den, kdy bude doručeno kupujícímu. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na zaplacení všech nákladů souvisejících s dopravou zboží, ani jeho nárok na náhradu škody, pokud mu v souvislosti s porušením povinnosti kupujícího vznikla. Pohledávku na zaplacení náhrady škody nebo nákladů souvisejících s uskladněním či dopravou zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti případné pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Pokud kupující při objednávání zboží zvolil dodání zboží na výdejní místo, může být kupujícím zvolené výdejní místo změněno za jiné, nejbližší možné výdejní místo, a to zejména v případě, že zvolené výdejní místo je v danou chvíli zavřené nebo má plnou kapacitu. Dodáním zboží na toto jiné výdejní místo je dodávka splněna.

 

 1. Zboží je doručováno jen v rámci území České republiky.

 

 1. Při převzetí zboží od dopravce je kupujícímu doporučeno zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a jakékoli porušení obalu ihned oznámit dopravci a prodávajícímu. Pokud podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu stvrdí kupující převzetí zásilky bez výhrad, má se za to, že zboží bylo doručeno v neporušeném obalu. Pokud je obal porušen způsobem, který svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není kupující povinen zboží od dopravce převzít.

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením Celkové ceny a převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží, tedy odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Kupující, který je fyzickou osobou a kupní smlouvu uzavřel mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo samostatný výkon svého povolání jako spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“), má právo od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit (s výjimkami uvedenými dále).

 

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce činí 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce

 

 1. převezme zboží, nebo
 2. poslední kus zboží, objednal-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 3. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 4. první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy kupující v souladu s § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smlouvy o:

 

 1. dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
 2. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 3. dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

 

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uvedený na webové stránce E-shopu. Odstoupit od smlouvy může kupující zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na doručovací nebo e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které kupující vůči prodávajícímu učiní. Využije-li kupující pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, potvrdí prodávající kupujícímu bezodkladně jeho přijetí.

 

 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen prodávajícímu zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na doručovací adresu prodávajícího uvedenou výše. Kupujícímu je doporučeno, aby k vrácenému zboží přiložil kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží a písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, včetně zvoleného způsobu vrácení peněz. Nepředložení těchto dokladů však nemá vliv na kladné vyřízení odstoupení od smlouvy v souladu se zákonnými podmínkami.

 

 1. Kupní cena (včetně ceny za dopravu zboží) bude kupujícímu vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být kupní cena vrácena jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen kupní cenu kupujícímu vrátit dříve, než mu kupující zboží předá nebo mu prokáže, že mu bylo zboží odesláno. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu za dopravu zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

 1. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 

 1. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně). Pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Prodávající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit také v dalších případech stanovených zákonem nebo těmito obchodními podmínkami. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo z jiných obdobných důvodů, nebo v případě, že se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Dále může prodávající od kupní smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. Pokud kupujícím není Spotřebitel, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli, a to i bez udání důvodu. Kupní cena bude kupujícímu vrácena bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, z něhož byla zaplacena, případně způsobem, na němž se prodávající a kupující dohodnou.

 

 1. Je-li kupujícímu společně se zbožím dodán dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy (nebo její části), pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho má kupující povinnost dárek společně se zbožím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat prodávajícímu na jeho doručovací adresu uvedenou výše.

 

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. VI odst. 11 těchto obchodních podmínek nemá vady.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, je-li kupující Spotřebitelem, § 2161 až 2174a občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že kupující je Spotřebitelem, postupuje se při uplatňování práv z vadného plnění v souladu s Reklamačním řádem.

 

 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Má-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti prodávajícího nějakou stížnost, může prodávajícího kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené výše v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je kupující Spotřebitelem a z uzavřené kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a prodávajícím spor, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále může kupující využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce a Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonávají ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se lze obrátit s případnou stížností.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Poskytování informací o zboží se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Základní informace o skladování a spotřebě jsou k dispozici v E-shopu. Plné znění informací o produktech v souladu s uvedeným nařízením bude kupujícímu na požádání předloženo v sídle prodávajícího či při dovozu zboží. Informace budou kupujícímu poskytnuty i na základě telefonické žádosti.

 

 1. Obsah webových stránek Internetového obchodu (texty, včetně obchodních podmínek, fotografie, grafické zpracování, logo, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Je zakázáno tento obsah kopírovat, upravovat, šířit, rozmnožovat nebo používat k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo držitele příslušných práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných ve webovém rozhraní E-shopu. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo systém nepřiměřeně zatěžovat. Dopustí-li se kupující při užívání webového rozhraní jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. Kupující je v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu škodu, která prodávajícímu v souvislosti s jednáním kupujícího prokazatelně vznikla, a to v plné výši. Prodávající kupujícího upozorňuje, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění E-shopu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 1. Náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.), hradí kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

 1. Veškerá písemná korespondence bude doručována elektronickou poštou. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, v objednávce nebo na e-mailovou adresu, prostřednictvím které ho kupující kontaktoval.

 

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a je-li kupující Spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je kupující Spotřebitelem a má bydliště v jiném státě, přičemž právní řád tohoto státu poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je kupujícímu poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

 1. Kupní smlouva může být měněna jen na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího, které z kupní smlouvy vyplývají.

 

 1. Pokud by došlo k události, kterou nelze předvídat, nebo v případě vyšší moci (výpadek subdodavatele, provozní porucha, stávka, pandemie, přírodní katastrofa apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s touto událostí nebo vyšší mocí, a pokud tato událost nebo stav vyšší moci trvá déle než 10 dnů, má kupující i prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn v Internetovém obchodě.

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

 

 1. Tyto obchodní podmínky je prodávající oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro kupujícího platí text obchodních podmínek účinný k datu odeslání objednávky. O změně obchodních podmínek bude kupující informován prostřednictvím uživatelského účtu (má-li ho zřízený). V případě, že prodávající má kupujícímu na základě kupní smlouvy dodávat zboží pravidelně a opakovaně, zašle mu informaci o změně obchodních podmínek na jeho e-mailovou adresu nejméně 14 dnů před účinností této změny. Pokud prodávající do 14 dnů od zaslání této informace neobdrží od kupujícího písemnou výpověď kupní smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové obchodní podmínky nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a poprvé se uplatní na dodávku zboží následující po účinnosti změny. V případě výpovědi kupujícího činí výpovědní doba 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi prodávajícímu; po tuto dobu se na dodávky zboží uplatňují obchodní podmínky v původním znění.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10. 2023.